Regulamin promocji "Rabat -100 PLN na zdjęcia!"

1. Postanowienia ogólne:

a. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji "Rabat 100 PLN na zdjęcia!" (zwanej dalej "Promocją") organizowanej przez Pineaddle Sp. z o.o. o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Mrozowej 20A/7. 
b. Promocja ma na celu umożliwienie uczestnikom otrzymania kuponu o wartości 100 zł do wykorzystania na usługi fotografii produktowej realizowanej przez Pineaddle.
c. Uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Warunki uczestnictwa:

a. Promocja jest skierowana do pełnoletnich osób, korzystających z usług fotografii produktowej Pineaddle.
b. Aby wziąć udział w Promocji, użytkownik musi wygenerować kod promocyjny na stronie internetowej Pineaddle, podając swój adres e-mail. Każdy użytkownik jest upoważniony do wygenerowania jednego kodu.
c. Użytkownik otrzyma e-mail z kuponem o wartości 100 zł na podany adres e-mail, który będzie ważny przez 30 dni od daty otrzymania.
d. Kupon będzie można wykorzystać przy zamówieniu usług Pineaddle, o ile wartość zamówienia wyniesie co najmniej 500 zł.
e. Kupony w promocji nie łączą się. 
f. Z promocji można skorzystać jednokrotnie nie od aktualnej kwoty.

3. Przetwarzanie danych osobowych:

a. Podane przez użytkowników adresy e-mail będą zapisywane i przetwarzane wyłącznie w celu wysłania kuponu oraz w celach marketingowych Pineaddle.
b. Pineaddle zobowiązuje się do nieudostępniania adresów e-mail żadnym firmom trzecim.
c. Użytkownik ma prawo w każdym momencie cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail kontaktując się z Pineaddle za pośrednictwem wiadomości e-mail info@pineaddle.com.

4. Warunki korzystania z kuponu:

a. Kupon o wartości 40 zł może być wykorzystany tylko raz.
b. Kupon jest ważny przez 30 dni od daty otrzymania.
c. Kupon można wykorzystać przy zamówieniu usług Pineaddle, o ile wartość zamówienia wyniesie co najmniej 500 zł.
d. Kupon nie może być wymieniony na gotówkę ani przekazany osobie trzeciej.

5. Zmiany i zakończenie Promocji:

a. Pineaddle zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
b. W przypadku zmiany lub zakończenia Promocji, uczestnicy nie będą uprawnieni do żadnych roszczeń wobec Pineaddle.

6. Postanowienia końcowe:

a. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Pineaddle.
b. W sprawach spornych decyzje podejmuje Pineaddle i są one ostateczne.
c. Na niniejszy regulamin oraz wszelkie kwestie związane z Promocją zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
d. Wszelkie reklamacje lub pytania dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres e-mail: info@pineaddle.com.
e. Pineaddle nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe z uczestnictwa w Promocji, z wyłączeniem przypadków wynikających z rażącego niedbalstwa ze strony Pineaddle.
f. Pineaddle zastrzega sobie prawo do unieważnienia kuponu w przypadku podejrzenia nadużycia lub naruszenia postanowień regulaminu przez uczestnika.
g. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń wobec Pineaddle.
h. Pineaddle nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, awarie sprzętu lub oprogramowania, które mogą wpłynąć na uczestnictwo w Promocji.
i. Pineaddle zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Pineaddle i nabiorą skuteczności od daty ich opublikowania.
j. Wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu są oddzielne i wzajemnie niezależne. W przypadku stwierdzenia nieważności lub niezgodności jednego z postanowień, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Zgadzając się na wygenerowanie kodu promocyjnego i uczestniczenie w Promocji, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszym regulaminem, akceptujesz jego postanowienia i zgadzasz się na przetwarzanie swojego adresu e-mail w celach niezbędnych do realizacji Promocji oraz w celach marketingowych przez Pineaddle.

Kraków 23.05.2023 (aktualizacja: 16.01.2024)